Ympäristöasiat tärkeysjärjestyksen
huipulla

Ympäristöasiat ovat organisaatiossamme tärkeysjärjestyksen ylätasolla.


Vastuullinen toiminta tarkoittaa meille jatkuvaa ympäristökuormituksen huomioimista ja minimoimista. Nornickel Harjavallan tavoite on jatkuva energiatehokkuuden ja jätteiden hyötykäytön lisääminen. Olemme lisäksi sitoutuneet ympäristöpäästöjen seurantaan, ilma- ja vesistörasitusten vähentämiseen ja häiriötilanteiden minimointiin.

Lue lisää

Kehitystyön kärjessä

Olemme korvanneet raskaan polttoöljyn ja teollisuusbensiinin käytön nesteytetyllä maakaasulla ja bioenergialla. Vuonna 2016 käyttöön otettu höyrykattilalaitos vähentää merkittävästi fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.


Tehokas raaka-aineen hyödyntäminen auttaa vähentämään prosessissa syntyvää jätettä. Otamme koboltin ja nikkelin lisäksi talteen muitakin tuotteeksi jalostettavia metalleja, kuten kuparia ja erilaisia jalometalleja. Jätteiden hyötykäyttöasteemme on hyvällä tasolla. 80–90 prosenttia tehtaalla syntyvästä jätteestä kierrätetään, jolloin jätealueelle kulkeutuva määrä jää vähäiseksi.

Prosessipoisteista rautasakka on suurin läjitettävä jäte, jolle ei ole toistaiseksi löydetty hyötykäyttöä.


Seuraamme aktiivisesti ympäristön tilaa olemalla mukana erilaisissa mittaushankkeissa ja rahoitamme eri toteuttajatahojen ympäristötutkimustyötä alueella. Toimintamme ympäristövaikutuksia veteen, ilmaan ja kasvillisuuteen arvioidaan säännöllisesti. Olemme mukana esimerkiksi Metsäntutkimuslaitos Metlan toteuttamassa sammal- ja jäkälätutkimuksessa, joka on useamman vuosikymmenen ajan toteutettu tutkimus.